Maj 4, 2021.

Povećavanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA najavljuje

POZIV ZA PRIJAVE

ICEDA vas sa zadovoljstvom obavještava o predstojećem Pozivu za prijavljivanje koji bi pružio podršku OCD za promociju Digitalne agende kroz drugi ciklus šeme malih grantova LOT 2: Dodeljivanje grantova za inicijative za zastupanje Digitalne agende. U pitanju je dodeljivanje 15 malih grantova organizacijama civilnog društva iz Crne Gore, Albanije , Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije (cilj je otprilike 3 bespovratna granta u svakoj od država), u rasponu između 3.000 i 7.000 EUR po grantu.

Trajanje implementacije svakog pojedinačnog granta je 6 mjeseci.

ICEDA će pružiti podršku OCD-ima da sprovedu inicijative u svojim matičnim zemljama, dodjelom malih grantova koji će doprinijeti postizanju sledećih opštih ciljeva:

SO 1: Povećati kapacitet OCD i medija za prevazilaženje izazovima povezanim sa Digitalnom agendom, osnažujući ih da postanu aktivni učesnici u procesu;
SO 2: Povećati ulogu OCD u pomaganju državnim institucijama da bolje iskoriste potencijal informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u poboljšanju kvaliteta njihovih e-usluga građanima i povećanju njihove otvorenosti, uključujući postizanje veće transparentnosti i odgovornosti kroz razvoj efikasnih sistema eUprave;
SO 3: Jačati povjerenje i sigurnost online, pružanjem obuke i podizanja svijesti kroz mrežu OCD koje promovišu digitalnu pismenost, vještine, i uključivanje na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou;
SO 4: Povećati vidljivost pitanja povezanih sa Digitalnom agendom u civilnom društvu i medijima;
SO 5: Povećati potražnju građana za kvalitetnim e-uslugama kroz obuku i podizanje svijesti od strane OCD.

Kriterijumi za prijavu

Aplikanti i ko-aplikanti moraju biti:

• neprofitna organizacija i biti registrovani kao organizacija civilnog društva;
• registrovani u Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji ili u Srbiji najmanje 1 godinu prije datuma objavljivanja poziva;
• direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom sa ko-podnosiocima prijava,
• imaju 1 godinu iskustva u realizaciji projekata u Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji ili Srbiji.

Jedna organizacija može se prijaviti sa samo jednom projektnom prijavom kao vodeći aplikant i može učestvovati u samo jednoj dodatnoj projektnoj prijavi kao ko-aplikant / partner. Jedna organizacija može učestvovati u najviše dva projekta. Alternativno, jedna organizacija može kao partner učestvovati u najviše dva projekta.

Partnerstvo sa najmanje jednom medijskom organizacijom / medijom je obavezno kako bi se osigurao bolji doseg.

Kompletni poziv za podnošenje predloga biće objavljen u trećoj nedelji maja 2021. godine.

Pratite Facebook i Twitter @ICEDAproject stranicu projekta za više informacija.

Projekat „Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA“ sufinansira Evropska unija, a sprovode ga Metamorphosis Foundation, Open Data Kosovo (ODK), e-Governance Academy (eGA), Center for Research, Transparency and Accountability- CRTA, Levizja MJAFT I NVO 35 MM.

Ovaj projekat dijelom je kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

angle-up