Jul 30, 2021.

ICEDA: Poziv za dostavljanje ponuda za pripremu istraživačkih priča

Za potrebe projekta Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende -ICEDA, finansiranog od strane Evropske unije i na osnovu Ugovora o grantu IPA/2019-414-059, NVO 35MM otvara

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Za pripremu i objavu novinarskih priča u vezi sa Digitalnom agendom

35MM traži novinare/ke koji će biti angažovani na izradi istraživačkih priča o Digitalnoj agendi.

Ukupno četiri istraživačke priče biće objavljene u periodu od dvije godine, odnosno dvije godišnje.

Priče će doprinijeti reafirmisanju Digitalne agende kroz tekstove zasnovane na činjenicama, o pitanjima koja direktno utiču na kvalitet života građana na Zapadnom Balkanu. Cilj ove aktivnosti je da ukaže i na evidentno odsustvo medijskog sadržaja zasnovanog na činjenicama koji uključuje stručnu analizu koja pitanja u vezi sa Digitalnom agendom na Zapadnom Balkanu. Sve priče treba da budu dostavljene na crnogorskom jeziku. Rok za dostavljanje i objavljivanje priča biće saopšten novinarima nakon potpisivanja Ugovora. Ovaj angažman uključuje sastanke sa NVO 35MM, koji se mogu obaviti online ili uživo, u zavisnosti od okolnosti.

Očekuje se da će ova aktivnost započeti 15. septembra 2021. godine i trajati do 30. novembra 2022. godine.
Očekuje se da će izrada priča za prvu godinu započeti 15. septembra 2021. godine i trajati do 15. novembra 2021. godine. Predviđeno je da se u prvoj godini realizuju ukupno dvije istraživačke priče.

Kriterijumi za izbor novinara/ke:
Osnovno iskustvo i kvalifikacije:
- Univerzitetska diploma ili drugi stručni sertifikat iz oblasti novinarstva
- Najmanje 3 godine iskustva u oblasti novinarstva
- Dokaz da je novinar/ka ranije radio/la sličan posao (dvije ranije objavljene istraživačke priče)

Organizacija zadržava pravo da odabere više novinara za ovaj Poziv.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente:
- Finansijska ponuda koja se radi prema obrazcu u Appendix 1,
- Dokumenti koji dokazuju tehničku i profesionalnu sposobnost:
• Potpisana izjava o nepostojanju uslova za isključenje ponud prema obrascu datom u Appendix 2
• Izjava o prihvatanju uslova Poziva koja je data u Appendix 3
- CV dobavljača koji mora sadržati detaljno i jasno objašnjenje kvalifikacija koje su neophodne za realizaciju aktivnosti navedenih u Pozivu (organizacija ima pravo da zahtjeva dokaze o bilo kojoj kvalifikaciji navedenoj u CV-ju).
- Dvije kopije objavljenih istraživačkih priča, na crnogorskom ili engleskom jeziku.

Svaki novinar/ka može se prijaviti na ovaj Poziv sa samo jednom ponudom.


Prijave se podnose slanjem neophodne dokumentacije na engleskom jeziku na office@nvo35mm.com sa naslovom: Prijava za istraživačke priče - ICEDA.

Rok za podnošenje prijava je do 30. avgusta 2021. godine do 23:59h.

Kompletan Poziv sa kriterijumima i bodovima kao i prilozi koji su obavezan dio dokumentacije za prijavu mogu se preuzeti putem linkova u nastavku.

angle-up